اسماعیل موسی پور

مربی دانشکده فنی و مهندسی


نام: اسماعیل موسی پور
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: e . m o s a p o u r @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-سازه
دانشگاه گیلان
ایران
1383
کارشناسی
مهندسی عمران-آب
دانشگاه علم و صنعت ایران
ایران
1380

دروس ارائه شده 8 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
آزمایشگاه تکنولوژی بتن
آزمایشگاه سوله
آزمایشگاه سوله
سه شنبه
13:30 15:00
کارشناسی
اصول مهندسی زلزله و باد
طبقه دوم
302
چهارشنبه
8:00 10:15
کارشناسی
بارگذاری
طبقه دوم
302
چهارشنبه
10:15 11:00
کارشناسی
بازرسی، تعمیر و ترمیم سازه ها
طبقه دوم
303
سه شنبه
15:45 17:15
کارشناسی
تحلیل سازه ها 2
طبقه دوم
301
سه شنبه
8:00 10:15
کارشناسی
تکنولوژی بتن
طبقه دوم
301
دوشنبه
17:00 18:30
کارشناسی
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله
طبقه دوم
303
چهارشنبه
13:30 15:00
کارشناسی
مقاومت مصالح 2
طبقه دوم
302
سه شنبه
10:15 12:30
کارشناسی

تالیف و ترجمه 1 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
بارگذاری ساختمانها
انتشارات دانشگاه گیلان
1393
تالیف