نام: اسماعیل موسی پور
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: e . m o s a p o u r @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-سازه
دانشگاه گیلان
ایران
1383
کارشناسی
مهندسی عمران-آب
دانشگاه علم و صنعت ایران
ایران
1380تالیف و ترجمه

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
بارگذاری ساختمانها
انتشارات دانشگاه گیلان
1393
تالیف